Okonin

 

Jezioro Okonin

Powierzchnia: 37,4 ha

Objętość: 2780,0 tys. m3

Głębokość maksymalna: 11,5 m

Powierzchnia zlewni całkowitej: 1,6 km2

Położenie:

                - województwo kujawsko - pomorskie ( dawne toruńskie )

                - odległość od Torunia ok. 30 km. w kierunku na północny wschód

                - powiat: golubsko - dobrzyński

                - gmina: Ciechocin

                - zlewnia: Drwęca-Wisła

                - makroregion: Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

                - mezoregion:  Dolina Drwęcy

 

Jezioro Okonin należy do grupy jezior bezodpływowych powierzchniowo.

Wypełnia większą część niecki wytopiskowej, która występuje w obrębie teras pradolinnych Drwęcy.

Niecka jest prawdopodobnie najgłębszym zachowanym fragmentem rynny wykorzystywanej przez Strugę Kowalewską.

Północne obrzeża jeziora zajmuje rozległe torfowisko.

Zlewnię całkowitą prawie w całości porastają lasy.

Południowo-zachodnia jej część zajęta jest przez zabudowę letniskową, która istnieje od 35 lat.

Brzeg jeziora jest w większości stromy lub podmokły, co ogranicza znacznie możliwości jego penetracji przez turystów.

Jedynie w rejonie ośrodków wypoczynkowych znajdują się 2 plaże z pomostami.

Linia brzegowa jeziora jest urozmaicona.

Konfiguracja dna jest prawie płaska, o słabo zaakcentowanych głęboczkach.

Strefa litoralowa, ze względu na przebieg izobat jest wąska lecz występuje wzdłuż prawie całej długości linii brzegowej jeziora.

 

Jezioro Okonin cechuje umiarkowana odporność na degradację odpowiadająca II kategorii.

 

Klasyfikacja jakości wód jeziora Okonin, na podstawie badań z 2001 r., wykazuje korzystną I klasę czystości.

W częściowo stratyfikowanym termicznie jeziorze tlen rozpuszczony występował do dna.

W metalimnionie odnotowano przejściowy wzrost koncentracji tlenu określany jako metalimnetyczne maksimum tlenowe (Ryc. 59 ).

Jest ono charakterystyczne dla jezior o dużej przezroczystości wód w sezonie letnim, umożliwiającej fotosyntezę również w głębszych warstwach wody, obejmujących metalimnion.

Widzialność krążka Secchie'go wynosiła latem 4,0 m, co oznacza, że produktywność wód w tym okresie była znikoma.

Ograniczała ją niska koncentracja związków biogennych, na poziomie odpowiadającym mezotrofii.

Fitoplankton letni tworzyły przede wszystkim drobne zielenice.

Wśród zooplanktonu przeważały wrotki i widłonogi.

 

Dostępne dane limnologiczne z lat 1963 - 2001 wskazują zgodnie na niski stopień eutrofizacji wód jeziora Okonin.

Okresowo jednak odnotowano w jeziorze przypadki występowania nad dnem deficytu tlenowego, który powodował wzrost koncentracji związków fosforu w tej warstwie.

Przezroczystość wód w okresie stagnacji letniej w latach 1967 - 2001 była stabilna i wynosiła 3-4 m.

Wyniki badań z 2001 r. wskazują na mezotroficzny charakter wód jeziora.

Tak korzystna jakość wód jeziora bezodpływowego, które jest intensywnie wykorzystywane turystycznie, jest prawdopodobnie spowodowana dopływem wód podziemnych głębszego poziomu wodonośnego, nacinającego rynnę polodowcową i drenażem wód jeziornych w kierunku przepływającej w pobliżu Drwęcy.

 

Kliknij

 

Pionowy rozklad temperatury wody i koncentracji tlenu rozpuszczonego w okresie stagnacji letniej w jeziorze Okonin.

 

 

 

Kliknij

 

Plan batymetryczny jeziora Okonin.

 

Żródło: Monitoring jezior

 

 

 

ZAPRASZAM do WSPÓŁPRACY

www.garlicki.com

KONTAKT

 

 

 ® All Rights Reserved

All Registered Trade Marks™ are property of their legal owners.

All content in this site is the property of GARLICKI™ HELP® and under the law protection.

Copying, spreading or broadcasting without my agreement and special permission is prohibited.

1989 - 2006